1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Terveysmatkailu ry  ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistÄ nimeä: Medical Tourism Association of Finland

2. Toiminta ja tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ulkomailta Suomeen suuntautuvaa terveysmatkailua. Tarkoituksena on nostaa ja tehdä Suomen terveydenhuollosta globaalisti tunnettu brändi. Tavoitteena on parantaa Suomen kilpailukykyä suhteessa nykyisiin terveysmatkailumarkkinoita hallitseviin maihin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

 • järjestää jäsenilleen Suomeen suuntautuvaan terveysmatkailuun liittyviä tilaisuuksia
 • toimia terveysmatkailua tuottavien tahojen yhteistyövälineenä sekä edunvalvojana
 • toimittaa tiedottamista varten uutiskirjeen muodossa sähköpostia jäsenistölleen
 • toimia yhdessä muiden maiden vastaavien toimijoiden kanssa
 • Tehdä ja ylläpitää tiivistä yhteistyötä julkisen sektorin esim. VisitFinlandin ja puolijulkisten suomalaisten organisaatioiden kanssa toiminnan kehittämiseksi ja Suomea tukevien projektien toteuttamiseksi
 • ylläpitää jäsentensä yhteisiä web-esittelysivustoja

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:

 • ottaa vastaan avustuksia, rahoitusta, lahjoituksia ja testamentteja
 • järjestää keräyksiä
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. 3. Jäsenet

Suomen Terveysmatkailu ry:n jäseniä voivat olla yksityiset henkilöt ja yhteisöt, jotka toteuttavat yhdistyksen toimintaperiaatetta. Perustajajäsenten lisäksi jatkossa jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 1. Liittymis- ja jäsenmaksu

Liittyminen on maksutonta. Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Jäsenmaksu on suoritettava 1 kk sisään jäsenhyväksymisen jälkeen, sekä vuosittain 31.3. mennessä.

 1. Jäsenyyden päättyminen

Jäsen eroaa yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyskokouksen pöytäkirjaan. Jäsenyys päättyy irtisanomisilmoitusta kuuden kuukauden kuluttua lähinnä seuraavan tammi- tai heinäkuun 1. päivänä.

Yhdistyksen jäsenen tulee erota mikäli jäsen luopuu jäsenyyden perustana olevasta toiminnastaan tai joutuu konkurssiin. Mikäli hän ei eroa näissä tapauksissa, voi yhdistyksen hallitus erottaa jäsenen yhdistyksestä.

Hallitus voi erottaa maksunsa laiminlyöneen jäsenen.  Eronneen tai erotetun jäsenen liitolle suorittamia maksuja ei palauteta.

 1.  Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kevätkokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-7 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii, mutta ainakin kaksi kertaa vuodessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

 1. Yhdistyksen toiminnanjohtaja

Toiminnanjohtajan tehtävä on johtaa yhdistystä hallituksen ohjeiden mukaisesti ja muun muassa:

 • valmistella hallituksen ja sen mahdollisten työvaliokuntien kokouksissa käsiteltävät asiat ja huolehtia niiden päätösten toimeenpanosta
 • huolehtia hallituksen ja mahdollisten työvaliokuntien koollekutsumisiin liittyvistä toimenpiteistä
 • hallituksen apuna huolehtia yhdistyksen varallisuuden hoidosta

Yhdistyksen hallitus valitsee yhdistykselle toiminnanjohtajan. sekä sopii sopimusehdot liittyen hänen työnsä toiminnanjohtajana.

 1. Tilintarkastaja

Yhdistykselle valitaan tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö sekä toiminnantarkastaja.

 1. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi 12 kk.

 1. Kokouskäytäntö

Yhdistyksellä tulee olla kaksi kokousta vuosittain, kevät- ja syyskokous. Kevätkokouksessa päätetään yhdistyksen hallituksen ja tilintarkastajien valinnasta, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kokouskutsu esitetään sähköpostitse vähintään 1 kk ennen kokousta. Toiminnanjohtaja raportoi toiminnasta ry:n kevät- ja syyskokouksessa.

 1. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem

This is popup preview that you can fill with any content you want.

The plugin include some shortcodes, you can read more about them at the bottom of this page. The main 3 sections to configure the popup are:

Appearance: Where you edit the look and feel of the popup.
Display Rules: Here you choose on which page to display the popup (Set to all by default)
Display options: Some important settings about the plugin, being the more important trigger action.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

This is popup preview that you can fill with any content you want.

The plugin include some shortcodes, you can read more about them at the bottom of this page. The main 3 sections to configure the popup are:

Appearance: Where you edit the look and feel of the popup.
Display Rules: Here you choose on which page to display the popup (Set to all by default)
Display options: Some important settings about the plugin, being the more important trigger action.

Title – 3

This is popup preview that you can fill with any content you want.

The plugin include some shortcodes, you can read more about them at the bottom of this page. The main 3 sections to configure the popup are:

Appearance: Where you edit the look and feel of the popup.
Display Rules: Here you choose on which page to display the popup (Set to all by default)
Display options: Some important settings about the plugin, being the more important trigger action.

Text